Günlük Konuşma

Ana sayfa Günlük Konuşma Sayfa 3

Gündemdekiler

Yeni Yazılar

İngilizce sıra sayıları / Ordinal Numbers

0
1st first birinci 2nd second ikinci 3rd third üçüncü 4th fourth dördüncü 5th fifth beşinci 6th sixth altıncı 7th seventh yedinci 8th eighth sekizinci 9th nineth dokuzuncu 10th tenth onuncu 11th eleventh onbirinci 12th twelfth onikinci 13th thirteenth onüçüncü 14th fourteenth ondördüncü 15th fifteenth onbeşinci 16th sixteenth onaltıncı 17th seventeenth onyedinci 18th eighteenth onsekizinci 19th nineteenth ondokuzuncu 20th twentieth yirminci 21st twenty -first yirmi birinci 22nd twenty-second yirmi ikinci 23rd twenty-third yirmi üçüncü 24th twenty- fourth yirmi dördüncü 30th thirtieth otuzuncu 31st thirty-first otuz birinci 40th fourtieth kırkıncı Dikkat edin kuralsız sayıların harici –th eki alıyor. Seven / seventh Nine / nineth …Gibi Kuralsız sayıları bir kez daha hatırlayalım! 1st...